Naam

Wanneer twee meditatiebegeleiders ontdekken dat ze in dezelfde stad aan de dender wonen en dat het tussen hen nog klikt ook, is dat een goede start om een eigen organisatie te beginnen.

Vrienden en kennissen die hun begeleiding positief beleefden, wilden graag zich aansluiten en zich inzetten.

Ergens in een café in Dendermonde na de eerste coronagolf, startten we officieel met het meditatiecentrum. Dat was in juni 2020.

Het centrum moest een naam hebben. Het werd ‘RIETKRACHT’.

Hiermee wilden we de klassieke oosterse symboliek die vaak gebruikt wordt voor meditatiecentra een westers tintje geven.

Riet groeit aan de oever, ook aan de oevers van de dender en de schelde in Dendermonde.

Riet heeft de soepelheid van gras en overleeft het grote stormen en moeilijke droogte.

Het is die bijzondere kracht van riet, die er voor zorgt dat vogels tussen de veilige, sterke stengels nesten kunnen maken.

Rietkracht staat voor in de modder staan en het water zijn helderheid helpen vinden.

Rietkracht staat voor groeikracht uit die modder.

Rietkracht staat voor de opdracht van boeddhistische monniken om zich nergens aan vast te klampen.

Rietkracht staat voor de observerende en accepterende houding tijdens meditaties.

Motivering

We verlangen allemaal een goed leven: een harmonisch samenleven, ons goed in ons vel voelen.

Maar we merken dat steeds meer mensen ‘uitvallen’ (burn out, depressie). Daarnaast leven bij vele mensen onuitgesproken filosofische en spirituele vragen: wie zijn we, waarom zijn we hier, wat staat ons te wachten en wat moet er veranderen?

We hebben ontdekt dat meditatie zowel een antwoord kan aanreiken op de zoektocht naar herstel en geluk, als bij het zoeken naar zingeving.

Meditatie helpt door ruimte te maken voor nieuwe inzichten.

Door aanwezig te blijven in het hier en nu en te accepteren wat er komt, ontstaat een uitweg naar een bredere vollere visie op onszelf en de wereld. We noemen dit bewustzijnsgroei.

Men zou zowel het individuele als collectieve bewustzijn kunnen zien als een landschap met putten en bergen van dominerende emoties. Soms verkeren we in een overlevingsmodus waardoor conflicten en kwetsuren het bewustzijn beheersen. We zitten dan in een diep dal. Soms domineren altruïsme en éénheids-beleving, harmonie en heling. We zitten in de flow.

Meditatie helpt ons de dwingende en soms ziek-makende gedrags- en denkpatronen los te laten, meer in de flow te komen.

We leven allemaal met de illusie dat we rationele wezens zijn, maar wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat 98% van ons gedrag en onze beslissingen bepaald wordt door emotie-gestuurde automatische reflexen.

De wetenschap draagt overvloedig bewijsmateriaal aan dat meditatie werkt om een gezonder en gelukkiger leven te helpen bewerkstelligen. De wetenschappelijke artikels zijn legio. Onze dagelijkse krant en wekelijks magazine heeft ook al aandacht voor deze methode.

De mensen van Rietkracht hebben de heilzame werking ondervonden en willen anderen de kans bieden meditatie te ontdekken, te leren, te integreren in hun leven.

Missie

Rietkracht is een meditatiecentrum:

"Omdat meditatie ons helpt onze eigen weg te vinden"

We komen regelmatig samen om te mediteren, luisteren naar mekaars verhaal, leren van de grote meditatiescholen en helpen elkaar bij de zoektocht naar onze eigen weg.

Ons aanbod is gebaseerd op wetenschappelijk ondersteunde mindfulnesstechnieken. We exploren en onderzoeken daarbij de psychologische leerstellingen uit boeddhistische en andere religieuze en humanistische invalshoeken, en testen deze op hun bruikbaarheid voor de hedendaagse mens. 

Ons aanbod vertrekt vanuit de hulp aan elkaar om allerlei tunnelvisies los te laten.

In wezen is bewustzijnsgroei het geleidelijk aan loslaten van allerlei tunnelvisies.

Sommige tunnelvisies hebben meer impact op ons dagelijks functioneren, dan andere.

Sommige tunnelvisies belemmeren onze spirituele groei, andere belemmeren ons dagelijks functioneren en vragen om een specifieke therapeutische aanpak.

Wat is tunnelvisie?

Tunnelvisie is het niet waarnemen van dingen die men logischerwijs wel waar zou kunnen nemen, en waardoor een foutieve berekening, uitslag of overtuiging ontstaat. Het niet waarnemen van deze dingen kan ontstaan uit allerlei redenen die meestal met overlevingspatronen te maken hebben. Een eenmaal ingenomen standpunt kan moeilijk losgelaten worden.
Tunnelvisie is geen vreemd verschijnsel. Onze hersenen werken zeer complex en hebben veel informatie te verwerken. Het denksysteem kan aardig overbelast raken. Om dit tegen te gaan, wordt alleen de belangrijke informatie uitgefilterd en onthouden. De onbelangrijke informatie verdwijnt naar de achtergrond. Wanneer we eerder al vermoedens hadden en er komt informatie binnen die deze vermoedens bevestigen, dan nemen we deze waarnemingen al snel voor juist aan. Hierdoor is een probleem sneller opgelost en hoeft het denksysteem niet meer belast te worden.

Hoe gaan we te werk?

Hoe wordt meditatie beoefend en georganiseerd in Rietkracht?

Meditatie is oefenen: Het is zich eigen maken van een bepaalde manier van aanwezig zijn in het nu, bij de intentie, waarin de ervaring op zichzelf zoveel mogelijk bewuster wordt.

Gebruikte vormen van meditatie: Mindfulness, Hartfulness, en thema gerelateerde meditatievormen.

Verschillende niveau’s van begeleiding: Kennismaking, starter, rustige begeleiding, beperkte instructies/afspraken vooraf en stilte.

Verschillende opties i.v.m. duur: 20 minuten- 40 minuten, met de deelnemers af te spreken.

Verloop van de meditatiebijeenkomst

Vraagstelling: aandacht voor deelnemers.

Begeleide aankomstmeditatie.

Bevraging, bespreking

Pauzemoment

Tweede meditatie

Slotgesprek

Soms worden de 2 meditaties vervangen door één langere,

of door een kortere en een info/gespreks-moment.

Gemiddelde duur van een bijeenkomst: 2u

Hoe wordt ontmoeting georganiseerd in ‘rietkracht’?

Mensen komen samen om hun ervaringen met meditatie delen.

Mensen gaan samen het engagement aan om te leren van elkaars groei.

Mensen ontdekken in gesprek met elkaar hun eigen capaciteiten.

Mensen stellen zich in om te leren. Informatie over de aspecten van bewustzijn in filosofieën, religies, wetenschappelijk onderzoek enz. zijn een onderwerp van gesprek en info-overdracht.

Mensen krijgen de mogelijkheid en hulp om te ontdekken of/dat zij een eventueel specifiek traject nodig hebben.

Vorm:

Het café-moment : het onderlinge gesprek wordt gestimuleerd door het aanbieden van een drankje en het voorzien van informele babbeltijd.

We opteren daarnaast voor verschillende vormen: het informele (groeps)gesprek , het formele (groeps)gesprek, gezamenlijke studie, lezing, andere

Hoe wordt hulp en zorg georganiseerd in ‘rietkracht’?

Meditatie heeft een therapeutisch effect.

In het centrum zijn een aantal mensen gespecialiseerd in het therapeutisch aanbod aan de mens in nood en/of met de mens met een kwetsbaarheid. In de opstartfase van ‘Rietkracht’ kunnen meditatiebegeleiders aangesproken worden voor individuele hulp bij de meditatie, in een latere fase wordt een systematisch hulp/zorg systeem uitgebouwd.

Vrij bijdrage

Er staat geen vaste prijs op de ons aanbod, noch voor meditatiebegeleidingen, gespreksbegeleidingen, het drankaanbod.

We bieden aan. Het is aan u om te bepalen wat u daarvoor over hebt.

Wij doen dit omdat we niemand willen uitsluiten en zelfs het kleinste bedrag al een rem kan zijn.

We zijn er echter van overtuigd dat u gaat ontdekken welke rijkdom meditatie biedt in je leven. We hopen dan ook dat u onze werking ondersteunt, door een vrije bijdrage in het mandje op de bijeenkomsten zelf of via ons rekeningnummer:zie contact

In het Oosten bestaat er een begrip : ‘DANA’. Het betekent ‘vrijgevigheid’ en je ziet het in Indo-China in het aanbieden van voedsel aan rondtrekkende monniken. Maar Dana is ook je capaciteiten ten diensten stellen van anderen: koffie uitschenken, stoelen klaarzetten, luisteren, een rit aanbieden,.. en zelfs een meditatie begeleiden. En misschien is dit wel jouw manier om de zegeningen van meditatie te vergoeden.

Gratis deskundigheid

Het is ook omwille en vanuit hetzelfde ‘DANA’-principe dat al onze medewerkers, inclusief de meditatiebegeleiders als vrijwilligers werken, zowel bij de meditatiebijeenkomsten als bij de organisatie van Rietkracht. Dit betekent niet dat ze minder professioneel zijn, maar dat ze de keuze gemaakt hebben om hun deskundigheid gratis ter beschikking te stellen aan het centrum.

Ethiek

Meditatie staat niet los van de rest van je leven.

Ze start altijd met de mentale en emotionele toestand, waarin je je op dat moment bevindt. De effecten van meditatie worden ook beïnvloed door je levenswijze, je handelingen, je levensonderhoud.

Door het feit dat we allemaal met elkaar verbonden zijn, heeft ons gedrag effect op anderen. Rietkracht wil zich inschrijven in de ethische code van het boeddhisme.

Deze code stelt dat we ons willen inzetten om ons bewust te worden van het lijden dat we (kunnen) veroorzaken door ons gedrag. Het gaat om een keuze om ons steeds meer bewust te worden van de effecten van ons gedrag, onze systemen, structuren, instellingen enz. op anderen.

De code wordt samengevat in vijf leefregels of intenties.

  1. Ik wil mij onthouden van het nemen van leven en ga met eerbied met alle levensvormen om.

  2. Ik wil mij onthouden van stelen en cultiveer vrijgevigheid.

  3. Ik wil mij onthouden van seksueel wangedrag en ga behoedzaam om met intieme relaties.

  4. Ik ga mij onthouden van liegen en wil gevoelig voor de potentiële impact van mijn communicatie.

  5. Ik ga mij onthouden van toxische middelen, die verwarren en achteloos gedrag veroorzaken en wil mij richten op levensmiddelen die mijn gezondheid in al zijn aspecten duurzaam ondersteunen.

Willen we van de Rietkracht-samenkomsten een veilige haven maken, waar we elkaar de mogelijkheid bieden om te leren uit onze meditaties, dan gelden deze gedragscodes natuurlijk ook voor alle deelnemers. We nemen ons voor om een ‘vertrouwenspersoon’ te installeren, bij wie je terecht kan, als je onveiligheid ervaart tijdens de bijeenkomsten. Procedures hierover volgen.

Organisatie

Rietkracht is een geregistreerde Vereniging Zonder Winstoogmerk (VZW).

BEKIJK ONS AANBOD

SAMENWERKINGEN

Rietkracht is een gezamenlijk initiatief vanuit en met verschillende mensen en daaruit voortvloeiende organisaties.